Мемлекеттік қызметтер көрсету тізбесі

Аќтґбе облысыныѕ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтiк баєдарламалар органдарыныѕ
мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер
01.01.2019ж. Тізбесі
1. ЌР.Їкіметініѕ 18.09.2013 жылєы № 983 «Мемлекеттiк кґрсетiлетiн ќызметтер тiзiлiмiн бекiту туралы» ќаулысы;
2. ЌР.ДСЈД. 28.04.2015 жылєы № 279 «Јлеуметтік-еѕбек саласындаєы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарттарын бекіту туралы» бўйрыєы;
3. Аќтґбе облыс јкімдігініѕ 27.07.2015 жылєы № 278 «Халыќты јлеуметтік ќорєау саласындаєы мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер регламенттерін бекіту туралы» ќаулысы;
4. ЌР.ЎЭМ. 09.04.2015 жылєы № 319 «Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ саласындаєы мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер стандарттарын бекіту туралы» бўйрыєы;
5. Аќтґбе облыс јкімдігініѕ 27.11.2015 жылєы № 436 ««Тўрєын їй кґмегін таєайындау» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет регламентін бекіту туралы» ќаулысы.
н/р
Тізілімі№
Мемлекеттік ќызмет
Кґрсетілетін ќызметті берушініѕ атауы
Ґтініштер ќабылдауды жјне мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелерін беруді жїзеге асыратын ўйымдардыѕ атаулары
Мемле
кеттік ќызмет
ті кґрсету нысаны
1.
30.
Оралман мјртебесін беру немесе ўзарту
ЖЌЇЈБ.
ЖЌЇЈБ.
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
2.
75.
Мїгедек балаларды їйге оќытуєа жўмсалєан шыєындарды ґтеу
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
-
МК
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
3.
165.
Адамдарєа жўмыспен ќамтуєа жјрдемдесудіѕ белсенді шараларына ќатысуєа жолдамалар беру
ХЖЌО
-
-
ХЖЌО
-
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
4.
166.
Тиісті јкімшілік-аумаќтыќ бірліктіѕ аумаєында немесе корпоративішілік ауыстыру щеѕберінде еѕбек ќызметін жїзеге асыру їшін не жўмыс берушілерге шетелдік жўмыс кїшін тартуєа рўќсат беру жјне ўзарту
ЖЌЇЈБ.
ЖЌЇЈБ.
-
-
-
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
5.
169.
Мынадай јлеуметтік тјуекелдер жаєдайларына јлеуметтік тґлемдер таєайындау: еѕбекке ќабілеттілігін жоєалту, асыраушысынан айырылу, жўмысынан айырылу, жїкті болу мен босануєа байланысты табысынан айырылу, жаѕа туєан баланы (балаларды) асырап алуєа байланысты табысынан айырылу, бала бір жасќа толєанєа дейін оныѕ кїтіміне байланысты табысынан айырылу
МЈСЌ.
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
6.
173.
Мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмек таєайындау (МАЈК)
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
Ауылдыќ округтiѕ јкiмдiгі
«ХЖЌО» МЌМ
-
-
Ќаєаз тїрiнде
7.
175.
Жергілікті ґкілді органдардыѕ шешімдері бойынша мўќтаж азаматтардыѕ жекелеген санаттарына јлеуметтік кґмек таєайындау
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ауылдыќ округтіѕ јкімдігі
-
-
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
8.
176.
Ауылдыќ елді мекендерде тўратын жјне жўмыс істейтін јлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу бойынша јлеуметтік кґмек таєайындау
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ауылдыќ округтіѕ јкімдігі
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
9.
177.
Семей ядролыќ сынаќ полигонында ядролыќ сынаќтардыѕ салдарынан зардап шеккен азаматтарды тiркеу, бiржолєы мемлекеттiк аќшалай ґтемаќы тґлеу, кујлiк беру
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
10.
178-2.
Аќталєан адамєа кујлік беру
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
11.
180.
Мїгедектерге протездiк-ортопедиялыќ кґмек ўсыну їшiн оларєа ќўжаттарды ресiмдеу
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
12.
181.
Мїгедектердi сурдо-тифлотехникалыќ жјне мiндеттi гигиеналыќ ќўралдармен ќамтамасыз ету
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
13.
182.
Жїрiп-тўруы ќиын бiрiншi топтаєы мїгедектерге жеке кґмекшiнiѕ жјне есту кемiстiгi бар мїгедектерге ымдау тiлi маманыныѕ ќызметтерiн ўсыну їшiн мїгедектерге ќўжаттарды ресiмдеу
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
14.
183.
Мїгедектерге кресло-арбалар беру
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
15.
184.
Мїгедектердi санаторий-курорттыќ емдеумен ќамтамасыз ету
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
16.
185.
Їйде кїтiм кґрсету жаєдайында арнаулы јлеуметтiк ќызмет кґрсетуге ќўжаттар ресiмдеу
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
17.
186.
Медициналыќ-јлеуметтiк мекемелерде (ўйымдарда) арнаулы јлеуметтiк ќызмет кґрсетуге ќўжаттар ресiмдеу
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
МК
-
Ќаєаз тїрiнде
18.
188.
Ґтініш берушініѕ (отбасыныѕ) атаулы јлеуметтік кґмек алушыларєа тиесілігін растайтын аныќтама беру
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
Ауылдыќ округтіѕ јкімдігі
«ХЖЌО» МЌМ
МК
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
Ауылдыќ округтіѕ јкімдігі
19.
190-1.
Жўмыс іздеп жїрген адамдарды тіркеу.
ХЖЌО
-
-
ХЖЌО МК.
ішінде.
-
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
20.
190-2.
Жўмыссыз ретінде жўмыс іздеп жїрген адамдарды тіркеу.
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
ХЖЌО
-
-
Ќаєаз тїрiнде
21.
Жўмыссыз ретінде тіркелгендігі туралы аныќтама беру.
ХЖЌО
-
-
ХЖЌО
-
-
Ќаєаз тїрiнде
22.
672.
Тўрєын їй кґмегін таєайындау
Ќала.аудан. ЖЌЈБ бґлімдері
-
-
-
МК
«ЭЇ» порталы
Элек
тронды/ќаєаз тїрiнде
Добавлено: 
16.07.2012 - 05:00
Последние изменения: 
04.02.2019 - 05:00